منوچهر فروتن

منوچهر فروتن

دکتر-منوچهر-فروتن2
توانایی‌ها

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: منوچهر فروتن

سوابق تحصیلی

دکترای معماری، شهریور ۸۸، عنوان پایان نامه «چگونگی فهم فضای معماری ایران از نگاره‌های ایرانی»، استاد راهنما دکتر غلامحسین معماریان، استادان مشاور: دکتر یعقوب آژند و دکتر فرزان سجودی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

کارشناسی ارشد طراحی شهری، بهمن ۷۹، تحصیل ۳ نیمسال و انصراف به دلیل قبولی در دوره دکتری، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد پیوسته معماری، شهریور ۷۸، عنوان پایان نامه «توسعه کالبدی فضاهای کار و زندگی در روستا (نمونه موردی روستای دستجرد)»، استاد راهنما: دکتر جواد حاتمی، دانشگاه تهران.

سوابق

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات محیطی هفت حصار

کتب چاپی

چگونگی فهم فضای معماری ایران از نگاره‌های ایرانی۱۳۸۸

 

 • m.foroutan@iauh.ac.ir

 • iauh.academia.edu/ManouchehrForoutan

مقالات چاپ شده
 1. Rethinking of Critical Regionalism in High-Rise Buildings – 2017, 7(1), 4; – Building (ESCI – Web of Science, Scopus and INSPEC)
 2. تحول معنای اجتماعی – فضایی در خانه‌های اراک (بررسی مردم‌نگارانه و تاریخی خانه‌های سنتی و معاصر) / در دست چاپ / فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر
 3. گونه‌شناسی خانه‌های سنتی اراک / در دست چاپ / فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر
 4. «مطالعه تطبیقی بازنمایی فضای معماری سنتی در آثار نقاشی و معماری معاصر ایران (نمونه موردی: آثار نقاشی پرویز کلانتری و آثار معماری سید هادی میرمیران) / در دست چاپ / فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر
 5. مطالعه‌ تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران / ۱۳۹۴ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار، دوره ۴، شماره ۱۴، صص ۶۶-۵۵
 6. ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص‌ها / ۱۳۹۴ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار ، دوره ۴، شماره ۱۳، صص ۷۶-۶۳
 7. بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی / ۱۳۹۴ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار ، دوره ۳، شماره ۱۲، صص ۲۶-۱۵
 8. عرفان اسلامی و آرایه‌های معماری: بررسی جامعه‌شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری / ۱۳۹۴ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار ، دوره ۳، شماره ۱۱، صص ۱۸-۵
 9. بررسی سیر تحول فضای معماری مدارس بر اساس ارزیابی نقش نظام آموزشی حاکم بر آن‌ها (نمونه موردی: مدرسه سپهسالار ٬ دارالفنون و دبیرستان البرز) / ۱۳۹۴ / فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر، دوره ۱۲، شماره ۳۷، صفحه ۶۱-۷۴
 10. Poetics Study of Architecture and Urbanism of Iran in the Islamic Period (Case Study: Yazd City) / in print / Journal of Civil Engineering and Urbanism (JCEU). (ISC)
 11. Effects of Mystical Literature on Islamic Architecture of Iran in Ilkhanid and Timurid Era / 2015 / International Journal of Science, Technology and Society,Volume 3, Issue 2, April 2015, Pages: 107-111
 12. The Socio-Spatial Meaning in Traditional Houses of Arak / 2014 / Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, No. 4(4), pp. 108-117. (ISI listed)
 13. شهر در نگاره های ایرانی: تحلیل فضای شهری از زاویه نگارگری / ۱۳۹۲ / شهر، زندگی، زیبایی، شماره ۷ دوره اول، صص ۳۰-۲۶٫
 14. روش ارزیابى سرزندگى محیطى در مجتمع‌هاى تجارى و مراکز خرید / ۱۳۹۲ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار. شماره ۶، صص ۷۶-۶۵٫
 15. معماری پایدار و روش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی آن / ۱۳۹۲ / فصلنامه علمی-عمومی مطالعات محیطی هفت حصار. شماره ۲، صص ۲۵-۱۲٫
 16. زبان معمارانه نگاره‌های ایرانی (بررسی ویژگی‌های نگاره‌های ایرانی به عنوان اسناد تاریخی معماری اسلامی ایران) / ۱۳۸۹ / فصلنامه علمی-پژوهشی، هویت شهر، سال چهارم، شماره شش ، ۱۴۱-۱۳۰
 17. تحلیلی از فضا‌های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی (بررسی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) / ۱۳۸۸ / فصلنامه علمی-پژوهشی، هویت شهر، سال سوم، شماره ۴، صص ۱۰۶-۹۵٫
 18. درک نگارگران ایرانی از ساختار فضای ایران (دوره‌های ایلخانی، تیموری و اوایل صفوی۶۱۹-۹۹۵ ق/ ۱۲۱۸-۱۵۸۷ م / ۱۳۸۴ / فصلنامه خیال (وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی)، شماره ۱۳، صص ۷۰-۸۳٫
 19. بررسی تطبیقی سیر تحول رنگ در معماری معاصر ایران و غرب / ۱۳۸۳ / معماری و شهرسازی، شماره ۷۸-۷۷​

زمینه‌های فعالیت

لیست علاقه مندی ها 0