مشاوره خرید پکیج‌ها

(ستاره‌ها به منزله میزان کارایی نرم‌افزار در هر شاخه هستند)

دانشجویان ترم ۱ تا ۴

۰.۵/۵
۰/۵
۱.۵/۵
۰.۵/۵
۲/۵
۱/۵
۲/۵
۲/۵
۴/۵

دانشجویان ترم ۴ تا ۸

۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵

دانشجویان فارغ‌التحصیل

۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
از مدرسه نرم‌افزار دانلود

بازار کار

۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
از مدرسه نرم‌افزار خرید

مهندس معمار (طراحی)

۲.۵/۵
۲.۵/۵
۵/۵
۵/۵
۲.۵/۵
۵/۵
۲.۵/۵

مهندس معمار (نظارت)

۱/۵
۱/۵
۱.۵/۵
۱.۵/۵
۱/۵
۱/۵
۱.۵/۵
۱/۵

مهندس معمار (اجرا)

۲.۵/۵
۵/۵
۱.۵/۵
۱.۵/۵
۱.۵/۵
۳/۵
۱.۵/۵
۳/۵
لیست علاقه مندی ها 0