معمار و طراح دانش آموخته رشته معماری در مقظع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات

موسس و رییس هیئت مدیره دفتر مهندسین مشاور شمسه

موسس و مدیر عامل دفتر معماری سهراب پیرانی و همکاران

موسس و مدیر عامل استادیو معماری VRS

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه معماری دیجیتال

مدرس و مشاور برنامه ریزی موسسه چیفرا ایتالیا محقق و مدرس حوضه سایبرنتیک در معماری