ایشان مدرس دوره پست پروداکشن و پرزانته مدرسه نرم افزار میباشند